Merujuk kepada Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 5 Tahun 2015, Jabatan/PTJ masing-masing hendaklah melaksanakan tindakan pelarasan jurnal untuk mengosongkan baki akaun amanah bagi bayaran Pemberian Khas Tahun 2015 kepada Vot OS 17000 Tahun 2016.
Maklumat terperinci adalah seperti di lampiran .

Sila Rujuk Lampiran PELARASANKODAMANAH

image