Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2)  Dilampiran adalah surat daripada Bahagian Khidmat Perunding, Putrajaya mengenai Panduan Pengguna ePembayaran untuk makluman dan rujukan pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“Inovasi & Integriti Merealisasi Perakaunan Akruan”

Saya yang menurut perintah,

(NADZAM AL-RUSH BIN DATU HAJI PUTIT C.A(M), CPFA, ACMA, CGMA

Pengarah Cawangan

JANM Cawangan Miri

Srt Panduan Pengguna ePembayaran

 

 

image