Kepada

Semua Ketua-Ketua Pusat Tanggungjawab

Di bawah Seliaan JANM Negeri Selangor,

Untuk makluman pihak Y.Bhg. Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan, Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bil. 7 Tahun 2018 telah menggariskan peraturan dan tanggungjawab Pusat Tanggungjawab (PTJ) mengenai penyelenggaraan dan semakan laporan dalam persekitaran iGFMAS bagi memastikan peruntukan,  tanggungan dan perbelanjaan yang diluluskan dikemaskini dengan tepat dan betul. Sila rujuk Garis Panduan Tatarcara Penyelenggaraan dan Semakan Laporan seperti di Lampiran 1, SPANM Bil. 7 Tahun 2018. Bagi Proses Penyediaan Sijil Pengesahan Baki Vot Bulanan dapat disediakan dengan tepat dan betul

 

Sila download;

  

 arrow2 Surat Rujukan : ANM(SEL)A.400-1/6/1 (47) Bertarikh 13 Februari 2019 ;

 

 

arrow2 Panduan SPANM Bil.7 2018 Lampiran 1 Sijil Pengesahan Baki terkini 

image