GARIS PANDUAN PENGGUNAAN AKAUN PENYELESAIAN SEMASA TEMPOH CUT OVER SISTEM 1GFMAS DI PERINGKAT PTJ

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua PTJ di bawah seliaan JANM Negeri Selangor berkenaan tentang tatacara mengakaunkan terimaan dan bayaran yang melibatkan akaun bersubsidiari di 1GFMAS semasa tempoh cut over sahaja.

Sila lihat Surat ANM(SEL)A.01/59 Jld.17(41) bertarikh 25 Januari 2018 menerangkan tatacara tersebut di sini.

Rujukan : Format A Contoh Daftar Akaun Penyelesaian
  Format B : Senarai Akaun Penyelesaian Berkaitan
  Format C : Senario Penggunaan Akaun Pelesaian

GARIS PANDUAN BAGI AKTIVITI PENUTUPAN AKAUN BULANAN DIPERINGKAT PTJ

Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tentang aktiviti penutupan akaun bulanan yang perlu dilaksanakan oleh semua PTJ di bawah seliaan JANM Negeri Selangor

Sila lihat Surat ANM(SEL)A.01/59 Jld.17(43) bertarikh 20 Februari 2018 menerangkan perkara tersebut di sini

image