Bil Nama Borang

PDF

Word
Lain-lain
1 Buku Log Latihan                        Muat Turun                           Muat Turun                          
2 Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT JANM Muat Turun                        
3 Borang Permohonan Emel Muat Turun                         Muat Turun                        
4 Borang Penamatan Emel Muat Turun                         Muat Turun                        
5 Borang Muat Naik Bahan ke Portal Muat Turun                         Muat Turun                        
6 Borang Permohonan Pertukaran Perkhidmatan Perakaunan Muat Turun                         Muat Turun                        
7 Surat Jaminan Perubatan Muat Turun                         Muat Turun                        
8 Borang Permohonan Pembatalan Cuti Rehat Muat Turun                         Muat Turun                        
9 Borang Biodata Akauntan Di Bawah Ketua Perkhidmatan Akauntan Negara Malaysia     Muat Turun                           
10 Borang Pertanyaan Baki Pinjaman Kenderaan Kod 53101 / Komputer 54501 Muat Turun                         Muat Turun                        
11 SG10 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun                        
12 SG12 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Nama Penerima Bayaran Muat Turun                        
13 SG12 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Nama Penerima Bayaran Muat Turun                        
14 SG13 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun/Potongan/ "Payee Group" Muat Turun                        
15 SG13 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun/Potongan/ "Payee Group" Muat Turun                        
16 SG20 - Borang Perubahan Gaji Muat Turun                        
17 SG20 - Panduan Borang Perubahan Gaji Muat Turun                        
18 Borang Permohonan Akses / Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun                        
19 The eP2P Application’s User Manual Muat Turun                        
20 Konfigurasi Komputer eSPKB Win 98/2000/XP Muat Turun                        
21 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Win 98/2000/XP Muat Turun                        
22 Konfigurasi Komputer Pelanggan Unicenter XP/Vista/Win 7 Muat Turun                        
23 Konfigurasi Komputer eSPKB Vista/Win 7 Muat Turun                        
24 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Vista/Win 7 Muat Turun                        
25 JANM/PPO4 - Borang Permohonan Paparan Buletin di eSPKB Muat Turun                        
26 Borang Aduan Cadangan Pelanggan Muat Turun                        
27 Borang Pemohonan Menganjurkan Kursus Generik Kewangan oleh Kementerian/Jabatan Muat Turun                         Muat Turun                          
28 Soal Selidik SAGA Compliance Muat Turun                         Muat Turun                        
29 Manual Pengguna Perkhidmatan Online AGHR-eP2P Muat Turun                        
30 Manual AGHR_Admin Pejabat JANM Muat Turun                        
31 Borang pendaftaran Kawalan Akses ICT Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Dan Borang Penamatan Perkhidmatan Kawalan Akses ICT Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Muat Turun                        
32 Borang SPS 2 - Permohonan Hasil Jualan/Dividen/Faedah Sekuriti Dibawah Seksyen 14/ 29/30 Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) (No.2) 1998 Muat Turun                         Muat Turun                        
33 Borang Elaun Lebih Masa (ELM) Muat Turun                         
34 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based (TBK1 & TBK2) Bagi Kumpulan Pelaksana Perakaunan JANM Muat Turun                        
35 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Bagi Kumpulan Pelaksana Jawatan Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Muat Turun                        
36 Panduan Pendaftaran Pertama Kali Ke Sistem Bless - Kelulusan Baharu Dan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat Muat Turun                        
37 Panduan Permohonan Cetakan Semula Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat Muat Turun                        
38 Panduan Permohonan Kelulusan Baharu Juruaudit Syarikat Muat Turun                        
39 Panduan Permohonan Kelulusan Baharu Penyelesai Syarikat Muat Turun                        
40 Panduan Permohonan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Syarikat Muat Turun                        
41 Panduan Permohonan Pembaharuan Kelulusan Penyelesai Syarikat Muat Turun                        
42 Borang Tapisan Keselamatan Kasar KPKK 11 Muat Turun Muat Turun  
43 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (kakitangan kerajaan)   Muat Turun  
44 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (bukan kakitangan kerajaan)   Muat Turun  
45 Borang Permohonan Pertukaran Anggota Perakaunan   Muat Turun    
46 Borang Permohonan Kad Pengenalan Jabatan di JANM   Muat Turun    
47 Borang Permohonan Pas Keselamatan    Muat Turun    
48 Borang Permohonan Kursus Luar Negeri   Muat Turun  
49 Borang Permohonan Kursus Dalam Negeri   Muat Turun  
50 Borang Permohonan Akses/Pembatalan Akses Sistem eAPPS  Muat Turun  Muat Turun  
51 Borang & Panduan Pendaftaran Penamatan Pembekal     Muat Turun  
image