Bil Nama Borang

PDF

Word
Lain-lain
1 Buku Log Latihan                        Muat Turun                           Muat Turun                          
2 Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT JANM Muat Turun                                                                      
3 Prosedur Operasi Standard Video Conferencing Muat Turun                                                                      
4 Borang Permohonan Video Conferencing Muat Turun                         Muat Turun                                               
5 Borang Aduan Video Conferencing Muat Turun                                                                      
6a Borang Permohonan Perkhidmatan Mygovuc 2.0 & Active Directory Jabatan Akauntan Negara Malaysia Muat Turun                         Muat Turun                                               
6b Borang Penamatan Perkhidmatan Mygovuc 2.0 & Active Directory Jabatan Akauntan Negara Malaysia Muat Turun                          Muat Turun  
7 Borang Muat Naik Bahan ke Portal Muat Turun                          Muat Turun                                                
8 Borang Permohonan Pertukaran Perkhidmatan Perakaunan Muat Turun                         Muat Turun                                               
9 Surat Jaminan Perubatan Muat Turun                         Muat Turun                                               
10 Borang Kemaskini Maklumat Peribadi PCB 2019 Muat Turun    Muat Turun 
11 Borang Permohonan Pembatalan Cuti Rehat Muat Turun                         Muat Turun                                               
12 Borang Biodata Akauntan Di Bawah Ketua Perkhidmatan Akauntan Negara Malaysia                                               Muat Turun                          
13 Borang Pertanyaan Baki Pinjaman Kenderaan Kod 53101 / Komputer 54501 Muat Turun                         Muat Turun                                               
14 SG10 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun                                                                      
15 SG10 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun    
16 SG13 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun/Potongan/ "Payee Group" Muat Turun                                                                      
17 SG13 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun/Potongan/ "Payee Group" Muat Turun                                                                      
18 SG20 - Borang Perubahan Gaji Muat Turun                                                                      
19 SG20 - Panduan Borang Perubahan Gaji Muat Turun                                                                      
20 Borang Permohonan Akses / Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun                                                                      
21 The eP2P Application’s User Manual Muat Turun                                                                      
22 Konfigurasi Komputer eSPKB Win 98/2000/XP Muat Turun                                                                      
23 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Win 98/2000/XP Muat Turun                                                                      
24 Konfigurasi Komputer Pelanggan Unicenter XP/Vista/Win 7 Muat Turun                                                                      
25 Konfigurasi Komputer eSPKB Vista/Win 7 Muat Turun                                                                      
26 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Vista/Win 7 Muat Turun                                                                      
27 JANM/PPO4 - Borang Permohonan Paparan Buletin di eSPKB Muat Turun                                                                      
28 Borang Aduan Cadangan Pelanggan Muat Turun                                                                      
29 Borang Pemohonan Menganjurkan Kursus Generik Kewangan oleh Kementerian/Jabatan Muat Turun                                                Muat Turun                          
30 SELF-ASSESSMENT SAGA COMPLIANCE REVIEW (SASAR) Muat Turun                         Muat Turun                                               
31 Manual Pengguna Perkhidmatan Online AGHR-eP2P Muat Turun                                                                      
32 Manual AGHR_Admin Pejabat JANM Muat Turun                                                                      
33 Borang pendaftaran Kawalan Akses ICT Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Dan Borang Penamatan Perkhidmatan Kawalan Akses ICT Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Muat Turun                                                                      
34 Borang SPS 2 - Permohonan Hasil Jualan/Dividen/Faedah Sekuriti Dibawah Seksyen 14/ 29/30 Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) (No.2) 1998 Muat Turun                         Muat Turun                                               
35 Borang Elaun Lebih Masa (ELM)                                               Muat Turun                         
36 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based (TBK1 & TBK2) Bagi Kumpulan Pelaksana Perakaunan JANM Muat Turun                                                                      
37 Panduan Pendaftaran Pertama Kali Ke Sistem Bless - Kelulusan Baharu Dan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat Muat Turun                                                                      
38 Panduan Permohonan Cetakan Semula Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat Muat Turun                                                                      
39 Panduan Permohonan Kelulusan Baharu Juruaudit Syarikat Muat Turun                                                                      
40 Panduan Permohonan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Syarikat Muat Turun                                                                      
41 Borang Tapisan Keselamatan Kasar KPKK 11 Muat Turun Muat Turun                       
42 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (kakitangan kerajaan)                        Muat Turun                       
43 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (bukan kakitangan kerajaan)                        Muat Turun                       
44 Borang Permohonan Pertukaran Perkhidmatan Perakaunan   Muat Turun                                              
45 Borang Permohonan Kad Pengenalan Jabatan di JANM   Muat Turun   Muat Turun                       
46 Borang Permohonan Kenderaan Jabatan JANM   Muat Turun                                              
47 Borang Permohonan Pas Keselamatan (Bangunan Perbendaharaan)     Muat Turun                                              
48 Borang Permohonan Kursus Luar Negeri                        Muat Turun                       
49 Borang Permohonan Kursus Dalam Negeri                        Muat Turun                       
50 Borang Permohonan Akses/Pembatalan Akses Sistem eAPPS Muat Turun Muat Turun                       
51 Borang & Panduan Pendaftaran Penamatan Pembekal    Muat Turun                       
52 KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ)     Muat Turun
53 KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pejabat Perakaunan (AO)     Muat Turun
54 KEW.290E-03-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Ibu Pejabat (HO)     Muat Turun
55 Borang Permohonan Akses GFMAS dan eSPKB eTerimaan                        Muat Turun                       
custom_html