Bil Nama Borang

PDF

Word
Lain-lain
1 Buku Log Latihan                        Muat Turun                           Muat Turun                          
2 Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT JANM Muat Turun                                                                      
3 Manual Prosedur Kerja Video Conferencing Muat Turun                                                                      
4 Borang Permohonan Video Conferencing Muat Turun                         Muat Turun                                               
5 Borang Aduan Video Conferencing Muat Turun                                                                      
6 Borang Permohonan Emel Muat Turun                         Muat Turun                                               
7 Borang Penamatan Emel Muat Turun                         Muat Turun                                               
8 Borang Muat Naik Bahan ke Portal Muat Turun                          Muat Turun                                                
9 Borang Permohonan Pertukaran Perkhidmatan Perakaunan Muat Turun                         Muat Turun                                               
10 Surat Jaminan Perubatan Muat Turun                         Muat Turun                                               
11 Borang Kemaskini Maklumat Peribadi PCB 2019 Muat Turun    Muat Turun 
12 Borang Permohonan Pembatalan Cuti Rehat Muat Turun                         Muat Turun                                               
13 Borang Biodata Akauntan Di Bawah Ketua Perkhidmatan Akauntan Negara Malaysia                                               Muat Turun                          
14 Borang Pertanyaan Baki Pinjaman Kenderaan Kod 53101 / Komputer 54501 Muat Turun                         Muat Turun                                               
15 SG10 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun                                                                      
16 SG10 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun    
17 SG13 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun/Potongan/ "Payee Group" Muat Turun                                                                      
18 SG13 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun/Potongan/ "Payee Group" Muat Turun                                                                      
19 SG20 - Borang Perubahan Gaji Muat Turun                                                                      
20 SG20 - Panduan Borang Perubahan Gaji Muat Turun                                                                      
21 Borang Permohonan Akses / Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun                                                                      
22 The eP2P Application’s User Manual Muat Turun                                                                      
23 Konfigurasi Komputer eSPKB Win 98/2000/XP Muat Turun                                                                      
24 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Win 98/2000/XP Muat Turun                                                                      
25 Konfigurasi Komputer Pelanggan Unicenter XP/Vista/Win 7 Muat Turun                                                                      
26 Konfigurasi Komputer eSPKB Vista/Win 7 Muat Turun                                                                      
27 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Vista/Win 7 Muat Turun                                                                      
28 JANM/PPO4 - Borang Permohonan Paparan Buletin di eSPKB Muat Turun                                                                      
29 Borang Aduan Cadangan Pelanggan Muat Turun                                                                      
30 Borang Pemohonan Menganjurkan Kursus Generik Kewangan oleh Kementerian/Jabatan Muat Turun                                                Muat Turun                          
31 Soal Selidik SAGA Compliance Muat Turun                         Muat Turun                                               
32 Manual Pengguna Perkhidmatan Online AGHR-eP2P Muat Turun                                                                      
33 Manual AGHR_Admin Pejabat JANM Muat Turun                                                                      
34 Borang pendaftaran Kawalan Akses ICT Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Dan Borang Penamatan Perkhidmatan Kawalan Akses ICT Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Muat Turun                                                                      
35 Borang SPS 2 - Permohonan Hasil Jualan/Dividen/Faedah Sekuriti Dibawah Seksyen 14/ 29/30 Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) (No.2) 1998 Muat Turun                         Muat Turun                                               
36 Borang Elaun Lebih Masa (ELM)                                               Muat Turun                         
37 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based (TBK1 & TBK2) Bagi Kumpulan Pelaksana Perakaunan JANM Muat Turun                                                                      
38 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Bagi Kumpulan Pelaksana Jawatan Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Muat Turun                                                                      
39 Panduan Pendaftaran Pertama Kali Ke Sistem Bless - Kelulusan Baharu Dan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat Muat Turun                                                                      
40 Panduan Permohonan Cetakan Semula Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat Muat Turun                                                                      
41 Panduan Permohonan Kelulusan Baharu Juruaudit Syarikat Muat Turun                                                                      
42 Panduan Permohonan Kelulusan Baharu Penyelesai Syarikat Muat Turun                                                                      
43 Panduan Permohonan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Syarikat Muat Turun                                                                      
44 Panduan Permohonan Pembaharuan Kelulusan Penyelesai Syarikat Muat Turun                                                                      
45 Borang Tapisan Keselamatan Kasar KPKK 11 Muat Turun Muat Turun                       
46 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (kakitangan kerajaan)                        Muat Turun                       
47 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (bukan kakitangan kerajaan)                        Muat Turun                       
48 Borang Permohonan Pertukaran Anggota Perakaunan   Muat Turun                                              
49 Borang Permohonan Kad Pengenalan Jabatan di JANM   Muat Turun   Muat Turun                       
50 Borang Permohonan Kenderaan Jabatan JANM   Muat Turun                                              
51 Borang Permohonan Pas Keselamatan    Muat Turun                                              
52 Borang Permohonan Kursus Luar Negeri                        Muat Turun                       
53 Borang Permohonan Kursus Dalam Negeri                        Muat Turun                       
54 Borang Permohonan Akses/Pembatalan Akses Sistem eAPPS Muat Turun Muat Turun                       
55 Borang & Panduan Pendaftaran Penamatan Pembekal    Muat Turun                       
56 KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ)     Muat Turun
57 KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pejabat Perakaunan (AO)     Muat Turun
58 KEW.290E-03-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Ibu Pejabat (HO)     Muat Turun
59 Borang Permohonan Akses GFMAS dan eSPKB eTerimaan                        Muat Turun                       
image