Bil Nama Borang

PDF

Word
Lain-lain
1 Buku Log Latihan  Muat Turun                          Muat Turun                          Muat Turun                          
2 Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT JANM  Muat Turun                            
3 Borang Permohonan Emel  Muat Turun                          Muat Turun                          
4 Borang Penamatan Emel  Muat Turun                          Muat Turun                          
5 Borang Muat Naik Bahan ke Portal  Muat Turun                          Muat Turun                          
6 Borang Permohonan Pertukaran Perkhidmatan Perakaunan  Muat Turun                          Muat Turun                          
7 Surat Jaminan Perubatan  Muat Turun                          Muat Turun                          
8 Borang Permohonan Pembatalan Cuti Rehat  Muat Turun                          Muat Turun                          
9 Borang Biodata Akauntan Di Bawah Ketua Perkhidmatan Akauntan Negara Malaysia      Muat Turun                           
10 Borang Pertanyaan Baki Pinjaman Kenderaan Kod 53101 / Komputer 54501  Muat Turun                          Muat Turun                          
11 SG10 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran  Muat Turun                            
12 SG12 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Nama Penerima Bayaran  Muat Turun                            
13 SG12 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Nama Penerima Bayaran  Muat Turun                            
14 SG13 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun/Potongan/ "Payee Group"  Muat Turun                            
15 SG13 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun/Potongan/ "Payee Group"  Muat Turun                            
16 SG20 - Borang Perubahan Gaji  Muat Turun                            
17 SG20 - Panduan Borang Perubahan Gaji  Muat Turun                            
18 Borang Permohonan Akses / Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan  Muat Turun                            
19 The eP2P Application’s User Manual  Muat Turun                            
20 Konfigurasi Komputer eSPKB Win 98/2000/XP  Muat Turun                            
21 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Win 98/2000/XP  Muat Turun                            
22 Konfigurasi Komputer Pelanggan Unicenter XP/Vista/Win 7  Muat Turun                            
23 Konfigurasi Komputer eSPKB Vista/Win 7  Muat Turun                            
24 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Vista/Win 7  Muat Turun                            
25 JANM/PPO4 - Borang Permohonan Paparan Buletin di eSPKB  Muat Turun                            
26 Borang Aduan Cadangan Pelanggan  Muat Turun                            
27 Borang Pemohonan Menganjurkan Kursus Generik Kewangan oleh Kementerian/Jabatan  Muat Turun                            Muat Turun                          
28 Soal Selidik SAGA Compliance  Muat Turun                          Muat Turun                          
29 Manual Pengguna Perkhidmatan Online AGHR-eP2P  Muat Turun                            
30 Manual AGHR_Admin Pejabat JANM  Muat Turun                            
31 Borang Pendaftaran dan Penamatan Perkhidmatan Pembekal/Kontraktor Untuk Kawalan Akses ICT JANM  Muat Turun                            
32 User Master Data 1GFMAS      Muat Turun                          
33 Borang SPS 2 - Permohonan Hasil Jualan/Dividen/Faedah Sekuriti Dibawah Seksyen 14/ 29/30 Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) (No.2) 1998  Muat Turun                          Muat Turun                          
34 Borang Elaun Lebih Masa (ELM)      Muat Turun                         
35 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Bagi Kumpulan Pelaksana Jawatan Perakaunan JANM  Muat Turun                            
36 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Bagi Kumpulan Pelaksana Jawatan Perkhidmatan Gunasama Persekutuan  Muat Turun                            
37 Panduan Pendaftaran Pertama Kali Ke Sistem Bless - Kelulusan Baharu Dan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat  Muat Turun                            
38 Panduan Permohonan Cetakan Semula Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat  Muat Turun                            
39 Panduan Permohonan Kelulusan Baharu Juruaudit Syarikat  Muat Turun                            
40 Panduan Permohonan Kelulusan Baharu Penyelesai Syarikat  Muat Turun                            
41 Panduan Permohonan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Syarikat  Muat Turun                            
42 Panduan Permohonan Pembaharuan Kelulusan Penyelesai Syarikat  Muat Turun                            
43 Borang Pendaftaran Kawalan Akses ICT JANM   Muat Turun    
44 Borang Tapisan Keselamatan Kasar KPKK 11   Muat Turun   Muat Turun  
45 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (kakitangan kerajaan)     Muat Turun  
46 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (bukan kakitangan kerajaan)     Muat Turun  
47 Borang Permohonan Pertukaran Anggota Perakaunan   Muat Turun    
48 Borang Permohonan Kad Pengenalan Jabatan di JANM   Muat Turun    
49 Borang Permohonan Pas Keselamatan    Muat Turun    
50 Borang Permohonan Kursus Luar Negeri     Muat Turun  
51 Borang Permohonan Kursus Dalam Negeri     Muat Turun  
image
image