Seksyen 10 Akta Wang Tak Dituntut 1965, syarikat/firma bertanggungjawab untuk perkara berikut:

  1. Menyelengggara dan menyimpan satu daftar bagi wang yang tidak dituntut sehingga 31 Disember mengikut format yang ditetapkan oleh Pendaftar WTD.
  2. Menyerahkan wang beserta dengan daftar wang tak dituntut tidak lewat dari 31 Mac tahun berikutnya.
  3. Mengemukakan daftar wang tak dituntut bagi tujuan pewartaan.

Mulai tahun 2016, bayaran serahan WTD adalah melalui Online Banking.

Syarikat/firma perlu mengemukakan perkara berikut semasa membuat serahan WTD:

Sila Rujuk Senarai Semak Dokumen Serahan WTD

Prosedur serahan WTD 2018 (bagi tahun berakhir 31 Disember 2017)

Bil. Dokumen / Panduan  PDF Word Excel
1. Notis Makluman Serahan WTD Bagi Tahun 2018      *Baharu* Muat Turun
2. Carta Alir Proses Serahan WTD Bagi Tahun 2018 Muat Turun
3. Garis  Panduan  Serahan  WTD (Edisi  2018) Muat Turun
4. Borang Daftar Wang Tak Dituntut [ UMA-1 (Pin.1/2018) ] Muat Turun Muat Turun  
4.1   Panduan Mengisi Borang  UMA-1 (Pin.1/2018)  Muat Turun
 5. Borang Serahan Wang Tak Dituntut [ UMA-4 (Pin.1/2018) ] Muat Turun Muat Turun
5.1   Panduan Mengisi Borang [ UMA-4 (Pin.1/2018) ] Muat Turun
 6. Format Daftar WTD Dalam Softcopy Muat Turun
 7. Senarai Semak Dokumen Serahan WTD Muat Turun Muat Turun

 

Fail Encryption Key (egumis1gm_pub)

image