Seksyen 10 Akta Wang Tak Dituntut 1965, syarikat/firma bertanggungjawab untuk perkara berikut:

 

  1. Menyelengggara dan menyimpan satu daftar bagi wang yang tidak dituntut sehingga 31 Disember mengikut format yang ditetapkan oleh Pendaftar WTD.

  2. Menyerahkan wang beserta dengan daftar wang tak dituntut tidak lewat dari 31 Mac tahun berikutnya.

  3. Mengemukakan daftar wang tak dituntut bagi tujuan pewartaan.

 

Mulai tahun 2016, bayaran serahan WTD adalah melalui Online Banking.

Syarikat/firma perlu mengemukakan perkara berikut semasa membuat serahan WTD:

Sila Rujuk Senarai Semak Dokumen Serahan WTD

 

Prosedur serahan WTD 2017 (bagi tahun berakhir 31 Disember 2016)

 Notis Makluman Serahan WTD Bagi Tahun 2017

 

Bil. Dokumen / Panduan  PDF
Word Excel
1. Notis Makluman Serahan WTD Bagi Tahun 2017      *Baharu*

 Muat Turun

   
2. Carta Alir Proses Serahan WTD Bagi Tahun 2017

 Muat Turun

 

 

3. Garis  Panduan  Serahan  WTD (Edisi  2016)

 Muat Turun

   
4. Borang Daftar Wang Tak Dituntut [ UMA-3 (Pin.1/2002) ]

 Muat Turun

 

 Muat Turun

  4.1   Panduan Mengisi Borang [ UMA-3 (Pin.1/2002) ]  Muat Turun    
 
4.2   Contoh Mengisi Borang [ UMA-3 (Pin.1/2002) ]

 Muat Turun

   
 5. Borang Serahan Wang Tak Dituntut [ UMA-4 (Pin.1/2016) ]

 Muat Turun

 Muat Turun  
  5.1   Panduan Mengisi Borang [ UMA-4 (Pin.1/2016) ]

 Muat Turun

   
  5.2   Contoh Mengisi Borang [ UMA-4 (Pin.1/2016) ]  Muat Turun    
 6. Format Daftar WTD Dalam Softcopy      Muat Turun
  6.1  Panduan Mengisi Daftar WTD

 Muat Turun

   
 7. Senarai Semak Dokumen Serahan WTD

 Muat Turun

 Muat Turun  
image