Unit Akaun

Bil
Tajuk
 
1 Unit Akaun                             

 Muat Turun

Unit Pelaksanaan & Khidmat Nasihat

1. Adakah pegawai yang dirujuk untuk mendapatkan rawatan di luar stesen layak menuntut tuntutan perbatuan ?
Pegawai tidak boleh menuntut elaun perjalanan kenderaan walupun ia menggunakan kenderaan sendiri . Sebagai gantinya beliau berkelayakan menuntut tambang pengangkutan awam bagi pegawai dan pengiring

2. Adakah tuntutan perjalanan bagi mengiringi ibu / bapa menjalankan rawatan di luar stesen boleh dibuat?
Tidak boleh kerana takrif keluarga pegawai adalah isteri dan anak-anaknya bagi pegawai lelaki dan suami dan anak-anaknya bagi pegawai perempuan. Anak yang berkelayakan adalah anak yang ditanggung sepenuhnya oleh pegawai dan berumur di bawah 18 tahun atau masih bersekolah, di bawh 21 tahun.Bagi anak-anak yang daif di sebabkan kelemahan otak atau jasmani had-had umur ini tidak terpakai. Istilah ini terpakai juga bagi anak tiri dan anak angkat yang diambil mengikut undang-undang.

3. Berapa had maksimum bagi pegawai dan keluarga menuntut elaun dan kemudahan menjalani rawatan perubatan diluar stesen?
Had maksima yang diberi adalah lima (5) hari sahaja setiap kali pegawai dirujuk untuk mendapatkan rawatan di luar stesen.

4. Adakah tuntutan perjalanan pegawai yang menghadiri temuduga untuk menjawat jawatan lain boleh dibayar?
Hanya pegawai yang menghadiri temuduga kenaikan pangkat atau kenaikan pangkat secara lantikan (KPSL) sahaja layak dibayar.

5. Adakah bayaran balik emolumen tahun 2015 dan 2016, melibatkan permohonan AP58(a)?
Bayaran balik tahun emolument tahun 2015 melibatkan permohonan AP 58(a) manakala bagi emolument tahun 2016 guna peruntukan semasa 2016.

6. Bagaiman mengakaunkan bayaran pemulangan potongan yang 2 kali di bayar ke vot jabatan?
Sekiranya potongan itu untuk tahun semasa maka ianya dikredit semula ke vot jabatan , dan jika bayaran tahun lalu ianya perlu dikredit ke hasil.

Unit WTD

Punca Kuasa Sebagai Pendaftar Wang Tak Dituntut
Akauntan Negara Malaysia telah dilantik oleh Menteri Kewangan sebagai Pendaftar Wang Tak Dituntut (WTD) pada 1 Jun 1975.

Peranan Pendaftar WTD
Pendaftar adalah bertanggungjawab untuk menjalankan kewajipan dan fungsi dibawah Bahagian II, Akta Wang Tak Dituntut 1965 seperti berikut :
 •  Pemegang amanah terhadap WTD yang diterima.
 •  Membayar balik WTD kepada empunya WTD sekiranya terdapat permohonan tuntutan.
 •  Memeriksa rekod syarikat atau firma bagi memastikan kepatuhan peruntukan Akta.
 •  Mencadangkan kompaun dan hukuman denda terhadap syarikat atau firma yang gagal mematuhi peruntukan Akta.
Fungsi Bahagian WTD cawangan negeri
 •  Memberi taklimat kesedaran Akta Wang Tak Dituntut 1965.
 •  Memeriksa rekod syarikat atau firma bagi memastikan kepatuhan peruntukan Akta.
Definisi Wang Tak Dituntut
 
Kategori A
Wang yang kena dibayar di sisi undang-undang kepada empunya tetapi tidak dibayar dalam satu tempoh masa tidak kurang dari satu (1) tahun. Contoh dibawah kategori ini ialah :
 •  gaji, upahan, bonus, komisen dan wang lain yang kena dibayar kepada kakitangan.
 •  dividen.
 •  keuntungan yang diisytiharkan untuk dibahagikan.
 •  tuntutan insurans yang telah diluluskan untuk bayaran.
 •  draf bank, cashier’s order, dan dokumen lain yang mempunyai fungsi yang serupa di mana tempoh sah lakunya telah luput.
 •  simpanan tetap (tanpa arahan pembaharuan automatik) yang telah matang.
 •  cagaran dan deposit apabila tujuan wang itu dikutip telah tercapai.
 •  Pemiutang pelbagai atau penghutang pelbagai berbaki kredit.

Kategori B
Wang dalam kredit sesuatu akaun yang telah tidak dikendalikan oleh empunya dengan apa cara sekalipun dalam satu tempoh masa tidak kurang dari tujuh(7) tahun. Contoh dibawah kategori ini ialah :
 •  akaun simpanan.
 •  akaun semasa.
 •  simpanan tetap (yang mempunyai arahan pembaharuan automatik).

Kategori C
Wang dalam kredit sesuatu akaun dagangan yang telah tidak dikendalikan melalui apa-apa urusniaga dalam satu tempoh masa tidak kurang dari dua tahun. Contoh dibawah kategori ini ialah :
 •   akaun pemiutang dagangan.
 •  akaun penghutang dagangan berbaki kredit.

Unit Bayaran

Bil Nama  
1 Akaun Transit                           

 Muat Turun

2 AP58(a)

 Muat Turun

3 Baucer Bayaran

 Muat Turun

4 Kod Bank

 Muat Turun

5 Pukal

 Muat Turun

Unit Gaji

Bil Nama Muat Turun 
1. Elaun perumahan wilayah                         

 Muat Turun

2. Bayaran insentif wilayah

 Muat Turun

3. Tindakan tatatertib

 Muat Turun

4. Elaun gangguan

 Muat Turun

5. Elaun pemangkuan

 Muat Turun

Unit IT

SOALAN 1

Salinan Asal Resit sistem eTerimaan Gagal Di Cetak manakala salinan berikut berjaya dicetak.

Penyelesaian:

Antara punca masalah di atas yang paling besar adalah:
 •  Setting pada program utiliti java pada fungsi network. Pilihan yang betul adalah "Direct Connection".
 •  Setting boleh diubah dengan membuka java control panel di control panel. Pada tab general buka tetingkap "network setting" dan seterusnya pilih "direct connection".
 •  Setting pada pelayar Internet Explorer(IE) pada fungsi Local Intranet. Pastikan fungsi Local Intranet pada IE adalah ‘automatically detect intranet network’.
 •  Setting boleh diubah dengan membuka Internet properties di control panel. Pada tab security buka tetingkap ‘local intranet – sites’ dan seterusnya pilih ‘automatically detect intranet network’.
Sila hubungi Unit Teknikal JANM Perak sekiranya memerlukan bantuan selanjutnya.

SOALAN 2
 
Sistem eSPKB gagal dibuka. Setelah icon shortcut sistem eSPKB pada desktop di klik tetingkap Internet Explorer terpapar tetapi antara muka logon sistem eSPKB (user pin identification) tidak berjaya dipaparkan.

Penyelesaian:

Antara punca masalah di atas yang paling besar adalah:
 
 •  Masalah talian network GITN terputus sambungan dengan sistem eSPKB berpunca daripada peralatan GITN di pejabat mengalami kerosakan atau masalah kabel network.Ujian talian boleh dilakukan dengan membuat arahan ping ke server eSPKB sepertimana command line berikut:ping perak
 •  Kesilapan pada URL shortcut icon sistem eSPKB. Pastikan URL nya adalah seperti
  berikut:https://perak/espkb/mainscreen.jsp
 •  Medium user identification gagal dikesan seperti usb token atau kad pintar. Pastikan token telah diplug pada usb port. Kemudian token/certificate manager telah diinstall dan berfungsi baik.
 •  File hosts tidak disetkan dengan betul yang mana perlu disertakan dengan alamat bagi server sistem e-SPKB. Copy file hosts daripada komputer yang boleh menggunakan eSPKB dan paste ke dalam folder etc pada komputer.

Sila hubungi Unit Teknikal JANM Perak sekiranya memerlukan bantuan selanjutnya.

Unit Naziran

Mengapa naziran eSPKB dilaksanakan?

Naziran eSPKB diwujudkan di semua Pejabat Perakaunan selaras dengan kewajipan Akauntan Negara di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) 138 dan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 9 Tahun 2014 mengenai pengawasan yang sesuai diadakan untuk mengelakkan kehilangan kerana penipuan atau kecuaian di Jabatan.

Apakan skop naziran eSPKB?

Skop naziran eSPKB adalah untuk menjalankan naziran sekurang-kurangnya sekali setahun ke atas Pusat Tanggungjawab (PTJ) eSPKB dan menjalankan naziran ke atas proses penyediaan dokumen kewangan eSPKB.

Bagaimanakah cara naziran dilakukan?
Naziran dilakukan dengan membuat semakan ke atas dokumen kewangan, lawatan ke tempat kerja dan temuramah dengan pegawai dan kakitangan PTJ yang terlibat.

Apakah jenis dokumen kewangan yang disemak semasa naziran dijalankan?

Naziran dijalankan ke atas empat (4) jenis dokumen kewangan yang telah dijana oleh sistem eSPKB iaitu:
 • Waran Peruntukan.
 • Baucar Bayaran.
 • Baucar Jurnal. 
 • Penyata Pemungut.
Bilakan laporan naziran akan diterima oleh PTJ setelah naziran dilaksanakan?
Laporan naziran akan diterima oleh PTJ dalam tempoh 14 hari setelah naziran dilaksanakan.

Setelah laporan naziran diterima oleh PTJ, berapakah tempoh masa yang diberikan kepada PTJ untuk mengemukakan maklum balas?
Setelah laporan naziran diterima oleh PTJ, PTJ diberi masa 21 hari dari tarikh laporan naziran untuk mengemukakan maklum balas.

Sekiranya laporan naziran tersebut tidak memerlukan apa-apa maklum balas memandangkan tiada apa-apa penemuan naziran, adakah PTJ masih perlu mengemukakan maklum balas?
Ya, PTJ masih perlu mengemukakan maklum balas dengan menghantar Ulasan Ketua Jabatan lengkap ditandatangan beserta cap jawatan.

image