Apakah syarat-syarat untuk menjadi juruaudit ?

Syarat-syarat untuk menjadi juruaudit;

 

 1. Seseorang itu mesti mempunyai kelulusan yang diiktiraf dalam Jadual 1 Akta Akauntan 1967
 2. Menjadi ahli Institut Akauntan Malaysia (MIA) bertaraf Akauntan Bertauliah
 3. Mempunyai sijil amalan dari MIA
 4. Mempunyai pengalaman yang mencukupi dalam kerja-kerja pengauditan dalam firma akauntan awam iaitu selama 3 tahun selepas menjadi ahli MIA . Bagi calon yang telah lama meninggalkan kerjaya pengauditan disyaratkan mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman audit secara berterusan dalam tempoh 4 tahun sebelum permohonan sebagai juruaudit dan;
 5. Calon diwajibkan menghadiri “Public Practice Program” anjuran MIA

Apakah syarat-syarat untuk menjadi penyelesai syarikat ?

Syarat-syarat untuk menjadi penyelesai syarikat;

 

 1. Telah mendapat kelulusan sebagai juruaudit di bawah Akta Syarikat sekurang-kurangnya 1 tahun dan
 2. Mempunyai pengalaman dalam bidang penyelesaian syarikat sekurang-kurangnya 2 tahun.

Berapa lamakah tempoh menunggu untuk seseorang calon itu sebelum dipanggil untuk temuduga ?

1 bulan – 3 bulan.

Siapakah panel temuduga dan apakah aspek-aspek yang diuji dalam sesi temuduga itu ?

Panel temuduga terdiri dari :

 

 1. Timbalan Akauntan Negara ( Korporat ) – Pengerusi
 2. Wakil Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 3. Wakil Institut Akauntan Malaysia (MIA)
 4. Wakil Suruhanjaya Sekuriti (SC)
 5. Wakil Bank Negara Malaysia (BNM)
 6. Wakil Jabatan Insolvensi Malaysia(JIM) - jika melibatkan penyelesai syarikatAspek-aspek yang diuji :

 

 1. SSM - Akta Syarikat 1965
 2. MIA - MIA By Laws, percukaian, pengauditan, FRS & ISQC
 3. SC - Aspek industri sekuriti dan pasaran modal
 4. BNM - Aspek perbankan dan kewangan
 5. JIM - Aspek likuidasi

Adakah kelulusan cukai juga diberi secara automatik apabila memperbaharui kelulusan juruaudit ?

Tidak. Mulai 1 Januari 2006, pembaharuan kelulusan cukai dan kelulusan juruaudit adalah berasingan. Semua permohonan berkaitan juruaudit dan penyelesai syarikat hendaklah dibuat kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia, manakala permohonan berkaitan ejen cukai dibuat kepada Bahagian Analisa Cukai, Kementerian Kewangan.

image