1. Adakah sistem perakaunan yang dibangunkan oleh Kementerian/Jabatan Persekutuan perlu mendapat kelulusan Akauntan Negara Malaysia?

Ya. Arahan Perbendaharaan 138(a) menyatakan adalah menjadi kewajipan Akauntan Negara di bawah arahan Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi menentukan bahawa suatu sistem perakaunan yang sepatutnya diwujudkan dan pengawasan yang sesuai diadakan bagi mengelakkan kehilangan kerana penipuan atau kecuaian dalam semua Perbendaharaan dan Perbendaharaan kecil dan jabatan-jabatan lain, termasuk jabatan mengakaun sendiri, kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri.


2. Apakah ciri-ciri sistem yang dibangunkan oleh kementerian/Jabatan yang perlu dirujuk kepada Akauntan Negara Malaysia untuk tujuan kelulusan?

Ciri-ciri sistem yang dibangunkan oleh kementerian/Jabatan yang memerlukan kelulusan Akauntan Negara Malaysia adalah di mana melibatkan proses perancangan, pengkosan, pengagihan, perbelanjaan, penerimaan, perakaunan (subsidiari, gaji, aset tetap, pelaburan, pinjaman), pengurusan stor (inventori) dan pelaporan wang awam. Jabatan Akauntan Negara Malaysia akan membuat semakan dan kelulusan dari aspek rekabentuk sistem yang akan dibangunkan.


3. Adakah sebarang garis panduan yang boleh dirujuk oleh kementerian/Jabatan bagi tujuan menyediakan kertas permohonan kelulusan reka bentuk sistem oleh Akauntan Negara Malaysia?

Kementerian/Jabatan hendaklah merujuk kepada Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 7 Tahun 2014 - Garis Panduan Permohonan Pembangunan Sistem Perakaunan Kewangan Agensi Kerajaan sebagai panduan penyediaan kertas permohonan. Bagi pembangunan sistem yang melibatkan terimaan secara e-Pembayaran, Pekeliling Perbendaharaan dan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia yang perlu dirujuk adalah seperti berikut:

 

i. SPANM Bil. 13 Tahun 2014 - Tatacara Perakaunan Terimaan Kerajaan Persekutuan
ii. 1PP PS 2.1 - Pungutan Hasil Kerajaan Secara e-Payment
iii. 1PP PS 2.2 - Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Online
iv. 1PP PS 2.3 - Pungutan Hasil Dan Terimaan Bukan Hasil Secara Perbankan Internet Dan Mudah Alih
v. 1PP PS 2.4 - Pungutan Hasil dan Terimaan Bukan Hasil Melalui Rangkaian Pejabat Pos dan Pos Online


4. Kepada siapakah permohonan kelulusan reka bentuk sistem perlu diserahkan?

Permohonan hendaklah diserah kepada Bahagian Khidmat Perunding, Jabatan Akauntan Negara Malaysia melalui portal rasmi Consultancy Management System (COMS) di alamat https://coms.anm.gov.my/comsv1 dan menggunakan alamat surat-menyurat seperti berikut:

 

Pengarah
Bahagian Khidmat Perunding
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 5, Perbendaharaan 2
No. 7, Persiaran Perdana, Presint 2
62594 Putrajaya

image