Apakah kursus generik kewangan?


Kursus generik kewangan adalah kursus-kursus yang disenaraikan sebagai kursus generik yang dilaksanakan mengikut jumlah jam yang ditetapkan.

Apakah kursus yang disenaraikan sebagai Kursus Generik Kewangan

 • Kursus-kursusnya ialah :

  Bil. Nama Kursus Jumlah Jam
  1 Perakaunan Terimaan / Hasil Kerajaan 16
  2 Perakaunan Bayaran Kerajaan 10
  3 Penyelenggaraan & Penyesuaian Buku Vot 12
  4 Asas Perakaunan Kerajaan 14
  5 Perakaunan Akaun Amanah, Deposit & Panjar 20
  6 Pemahaman Akaun Awam 14
  7 Sistem Belanjawan Negara 12
  8 Gaji, Elaun dan Kemudahan Penjawat Awam 24
  9 Pengurusan Aset & Stor, Kehilangan, Hapuskira dan Perlupusan 24
  10 Pengurusan Perolehan Kerajaan 12
  11 Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan 12

Bolehkah jabatan/agensi meneruskan pelaksanaan kursus-kursus kewangan yang telah dirancang?


Jabatan/agensi boleh melaksanakan kursus-kursus kewangan yang telah dirancang dengan mengemukakan permohonan kepada IPN menggunakan Borang Permohonan Menganjurkan Kursus Generik Kewangan Oleh Kementerian/Jabatan

Sekiranya jabatan/agensi menganjurkan kursus-kursus yang mengandungi hanya beberapa slot kewangan, perlukah jabatan/agensi mendapat kebenaran dari IPN?


Tidak perlu.

Bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan tenaga pengajar kewangan dari IPN?


Pihak jabatan/agensi boleh mengemukakan permohonan berpandukan garis panduan yang telah ditetapkan.

Bilakah tarikh pemusatan kursus-kursus kewangan ini mula berkuatkuasa?


Tarikh kuatkuasa adalah mulai 29 Jun 2010 berdasarkan surat edaran dari Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dengan rujukan fail JPA(S)(BPO)215/65 Klt.22(7) bertarikh 29 Jun 2010

image