1. Apakah sumber rujukan utama SAGA?

Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 3 Tahun 2018 – Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pematuhan Sistem Perakaunan Standard bagi Agensi Kerajaan (Standard Accounting System For Government Agencies)

 

2. Apakah yang dimaksudkan dengan SAGA?

SAGA adalah merujuk kepada Standard Accounting System for Government Agencies (Sistem Perakaunan Standard bagi Agensi Kerajaan). SAGA merangkumi sistem aplikasi perakaunan dan kewangan yang dibangunkan atau Commercial Off-The-Shelf (COTS) serta sistem sokongan berkaitan data kewangan yang berintegrasi dengannya. Sistem aplikasi tersebut perlu mematuhi reka bentuk sistem aplikasi perakaunan dan kewangan yang diluluskan oleh JANM dan Kriteria Pematuhan SAGA.

 

3. Apakah objektif SAGA?

Objektif SAGA adalah seperti berikut:

a. Memastikan penyata kewangan dapat disediakan dengan lebih cepat, tepat, kemaskini, berintegriti, mematuhi piawaian perakaunan yang diterima pakai serta memantapkan pengurusan perakaunan dan kewangan Agensi Kerajaan.

b. Memastikan keselamatan sistem, data dan maklumat terjamin dari aspek kerahsiaan (confidentiality), integriti (integrity) dan ketersediaan (availability) iaitu data dan maklumat dilindungi, terpelihara, lengkap dan boleh diakses pada bila-bila masa.

 

4. Apakah yang dimaksudkan dengan Agensi Kerajaan?

Agensi Kerajaan merujuk kepada:

i. Badan Berkanun Persekutuan (BBP);
ii. Badan Berkanun Negeri (BBN);
iii. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT); dan
iv. Majlis Agama Islam (MAIN)

 

5. Apakah struktur tadbir urus SAGA?

i. Peringkat Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM):

a. Jawatankuasa Pemandu SAGA
b. Jawatankuasa Teknikal SAGA
c. Jawatankuasa Pematuhan SAGA

 

ii. Peringkat Kementerian/Setiausaha Kerajaan Negeri/Agensi Kerajaan:

a. Jawatankuasa Pemantau SAGA (Kementerian/ Kerajaan Negeri)
b. Jawatankuasa Pelaksana SAGA (Agensi)
c. Pasukan Petugas SAGA (Agensi)

Keahlian dan terma rujukan struktur tadbir urus bagi setiap peringkat adalah seperti yang dinyatakan dalam SPANM Bilangan 3 Tahun 2018.

 

6. Apakah tindakan yang perlu diambil oleh Agensi Kerajaan untuk mendapatkan sistem aplikasi  perakaunan dan kewangan?

Agensi Kerajaan yang ingin membangun atau mendapatkan sistem aplikasi perakaunan dan kewangan perlu memohon kelulusan reka bentuk sistem daripada JANM. Permohonan kelulusan reka bentuk sistem aplikasi perakaunan dan kewangan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Khidmat Perunding (BKP) JANM berserta maklumat yang dinyatakan dalam SPANM Bilangan 3 Tahun 2018.

Agensi Kerajaan yang telah membangunkan sistem aplikasi perakaunan dan kewangan sebelum Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 5 Tahun 2010 bertarikh 26 November 2010 dikeluarkan adalah dikecualikan daripada mendapatkan kelulusan reka bentuk sistem aplikasi perakaunan dan kewangan daripada JANM.

 

7. Berapakah tempoh masa yang diambil bagi mendapatkan kelulusan reka bentuk daripada JANM?

Permohonan akan diproses dalam tempoh 2 bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima.

Permohonan ini perlu melalui dua (2) jawatan kuasa di JANM iaitu diperakukan di Jawatankuasa Teknikal (JKT) SAGA dan diluluskan di Jawatankuasa Pemandu (JKP) SAGA.

Permohonan kelulusan reka bentuk hendaklah dikemukakan kepada BKP JANM selewat-lewatnya tiga (3) minggu sebelum Mesyuarat JKT SAGA diadakan.

 


8. Adakah kelulusan reka bentuk SAGA mempunyai tempoh sah laku?

Kelulusan yang diberikan tiada tempoh sah laku. Walau bagaimanapun, kelulusan reka bentuk sistem aplikasi perakaunan dan kewangan adalah terbatal sekiranya Agensi Kerajaan menukar sistem sedia ada kepada sistem aplikasi perakaunan dan kewangan yang baharu.

 

9. Apakah tindakan seterusnya yang perlu diambil oleh Agensi Kerajaan setelah mendapat kelulusan reka bentuk daripada JANM?

Setelah kelulusan reka bentuk sistem aplikasi perakaunan dan kewangan diperoleh daripada JANM, berdasarkan Surat Pekeliling Am yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri, Agensi Kerajaan hendaklah mengemukakan permohonan kelulusan teknikal sistem kepada :

i. Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) di Kementerian/ Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK); dan/atau

ii. Jawatankuasa Teknikal Sektor Awam (JTISA) di MAMPU, Jabatan Perdana Menteri (tertakluk kepada pekeliling yang berkuat kuasa).

Bagi Agensi Kerajaan yang tidak tertakluk kepada pekeliling tersebut, Agensi Kerajaan hendaklah menggunakan peraturan dan prosedur pembangunan sistem aplikasi Agensi Kerajaan yang berkuat kuasa.

 

10. Apakah kesan jika Agensi Kerajaan tidak mendapatkan kelulusan reka bentuk Sistem SAGA daripada JANM?

Sekiranya agensi tidak mendapatkan kelulusan reka bentuk Sistem SAGA dari JANM, ianya akan :

a) memberi kesan ke atas proses mendapatkan Sijil Pematuhan SAGA kerana sistem yang dibangunkan mungkin tidak dapat memenuhi kriteria Pematuhan SAGA;
b) pengurangan pemarkahan bagi Penilaian Indeks Akauntabiliti oleh Jabatan Audit Negara;
c) berkemungkinan memberi kesan ke atas proses mendapatkan kelulusan perolehan di peringkat Kementerian Kewangan Malaysia bagi agensi yang bukan Self Financing; dan
d) berkemungkinan memberi kesan ke atas proses mendapatkan kelulusan perolehan di peringkat MAMPU bagi agensi yang bukan Self Financing.

 

11. Adakah Agensi Kerajaan perlu mendapat Sijil Pematuhan SAGA walaupun Agensi Kerajaan telah mendapat kelulusan reka bentuk daripada JANM?

Setelah kelulusan reka bentuk sistem aplikasi perakaunan dan kewangan diperoleh daripada JANM, berdasarkan Surat Pekeliling Am yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri, Agensi Kerajaan hendaklah mengemukakan permohonan kelulusan teknikal sistem kepada :

i. Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) di Kementerian/ Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK); dan/atau

ii. Jawatankuasa Teknikal Sektor Awam (JTISA) di MAMPU, Jabatan Perdana Menteri (tertakluk kepada pekeliling yang berkuat kuasa).

Bagi Agensi Kerajaan yang tidak tertakluk kepada pekeliling tersebut, Agensi Kerajaan hendaklah menggunakan peraturan dan prosedur pembangunan sistem aplikasi Agensi Kerajaan yang berkuat kuasa.

 

12. Apakah Kriteria Pematuhan SAGA yang perlu dipatuhi oleh sistem aplikasi perakaunan dan kewangan agensi?

Kriteria Pematuhan SAGA terbahagi kepada 12 kriteria fungsian dan 8 kriteria teknikal.

Kriteria Fungsian :


(i) Piawaian Perakaunan Yang Diterima Pakai
(ii) Asas Perakaunan Akruan
(iii) Kod Carta Akaun Yang Fleksibel
(iv) Penutupan Akaun
(v) Single-Point Data Entry dan Integrasi
(vi) Penambahan/ Pengurangan Modul
(vii) Proses Kelulusan Dalam Talian
(viii) Pembayaran dan Terimaan Elektronik
(ix) Penyesuaian Bank
(x) Penjanaan Penyata Kewangan dan Laporan
(xi) Pengauditan
(xii) Penyimpanan Data (Storan)

Kriteria Teknikal :


(i) Pentadbiran Profil Keselamatan Pengguna
(ii) Jejak Audit Daripada Sistem
(iii) Sistem Log Server
(iv) Kaedah Penyulitan Data
(v) Keselamatan Maklumat Dalam Rangkaian dan Infrastruktur ICT
(vi) Penamatan Sesi Secara Automatik
(vii) Sandaran Data dan Pengujian Restore Secara Berkala
(viii) Pelan Pemulihan Bencana


13. Bagaimanakah cara untuk memohon Sijil Pematuhan SAGA?

a. Agensi Kerajaan hendaklah membuat pemeriksaan sendiri pematuhan SAGA dengan melengkapkan borang soal selidik Self-Assessment SAGA Compliance Review (SASAR) yang telah dikemukakan oleh Jabatan Akauantan Negara Malaysia (JANM) kepada semua Agensi Kerajaan. Borang ini juga boleh didapatkan semula daripada Bahagian Khidmat Perunding, JANM.
b. SASAR hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Khidmat Perunding, JANM.
c. Lawatan Pemerhatian Sekretariat Pematuhan SAGA akan dijalankan oleh Bahagian Khidmat Perunding, JANM bagi membuat persediaan. Laporan akan dikemukakan kepada agensi bagi melaporkan penemuan dan syor penambahbaikan.
d. Lawatan Penilaian Jawatankuasa Pematuhan SAGA (JKPS) akan dijalankan bagi menilai dan memperakukan Pematuhan SAGA.
e. Sekretariat akan membentangkan agensi yang layak kepada Jawatankuasa Pemandu SAGA (JKP) untuk kelulusan.


14. Apakah yang agensi perlu sediakan semasa lawatan sekretariat dan Jawatankuasa Pematuhan SAGA?

Agensi perlu menyediakan slaid presentasi dan dokumen sokongan yang berkaitan. Sekretariat juga akan melaksanakan semakan pada sistem dan agensi perlu memastikan sistem boleh diakses di lokasi mesyuarat diadakan.

 

15. Berapa lamakah tempoh untuk mendapatkan Sijil Pematuhan SAGA?

Tiada tempoh yang tertentu kerana bergantung kepada ketersediaan sistem agensi. Lawatan Pemerhatian Sekretariat Pematuhan SAGA mungkin perlu dilaksanakan beberapa kali sehingga sistem agensi bersedia untuk dinilai oleh Jawatankuasa Pematuhan SAGA.

 

16. Adakah Sijil Pematuhan SAGA mempunyai tarikh luput?

Tiada. Walau bagaimanapun, Sijil Pematuhan SAGA adalah terbatal sekiranya Agensi Kerajaan menukar sistem aplikasi perakaunan dan kewangan sedia ada yang telah diberikan pengiktirafan Pematuhan SAGA kepada sistem aplikasi perakaunan dan kewangan baharu. Bagi sistem yang dinaik taraf, ia perlu mengekalkan pematuhan SAGA dan ketidakpatuhan boleh menyebabkan Sijil Pematuhan SAGA terbatal.


17. Siapakah pegawai yang patut saya hubungi bagi mendapatkan maklumat lanjut berhubung permohonan kelulusan reka bentuk sistem?

Sila hubungi:


Pengarah
Bahagian Khidmat Perunding (BKP)
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 5, Perbendaharaan 2
No.7, Persiaran Perdana
62594 Presint 2
Putrajaya
u.p. : Unit Kelulusan Sistem 2
E-mel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
No. Telefon : 03-8886 9547/9635/9756/954818. Bagaimanakah untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai permohonan pematuhan SAGA bagi sistem aplikasi perakaunan dan kewangan agensi?

Sila hubungi:


Pengarah
Bahagian Khidmat Perunding (BKP)
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 5, Perbendaharaan 2
No.7, Persiaran Perdana
62594 Presint 2
Putrajaya
u.p. : Unit Pematuhan SAGA
E-mel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.
No. Telefon : 03-8886 9751/9848/9512/9546

image