A. MAKLUMAT AM

 1. Bilakah wang dalam pertelingkahan (moneys in dispute) di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ke atasnya tertakluk kepada Akta Wang Tak Dituntut 1965 ?

  Wang dalam simpanan entiti hanya menjadi wang tak dituntut sekiranya wang itu kena dibayar di sisi undang-undang tetapi masih tidak dibayar dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut peruntukan Akta. Wang dalam pertelingkahan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan ke atasnya hanya akan menjadi kena bayar di sisi undang-undang apabila pertelingkahan tersebut selesai. Selepas itu, wang yang masih tidak dibayar kepada empunya selepas tempoh satu tahun atau satu tempoh masa yang lebih panjang sebagaimana diputuskan, akan menjadi sebagai wang tak dituntut.
 
 1. Bagaimanakah wang dalam akaun simpanan tetap yang mempunyai arahan pembaharuan automatik boleh menjadi wang tak dituntut ?

  Mengikut Akta Wang Tak Dituntut 1965, wang dalam kredit sesuatu akaun yang telah tidak dikendalikan oleh empunya dalam satu tempoh masa tidak kurang daripada tujuh tahun telah ditafsir sebagai wang tak dituntut.
  Pengeluaran arahan tetap oleh pemegang akaun boleh diterima oleh institusi kewangan sebagai urusan dikendalikan oleh empunya. Akan tetapi tindakan ke atas arahan tetap itu adalah diambil oleh institusi kewangan dan tindakan itu tidak boleh diterima sebagai urusan dikendalikan oleh empunya. Bagi tujuan perkiraan tempoh masa tujuh tahun sepertimana yang ditetapkan dalam Akta, ianya bermula dari tarikh arahan tetap terakhir yang dikeluarkan oleh pemegang akaun.
 
 1. Apa yang perlu dilakukan oleh entiti jika terdapat kesilapan di dalam Daftar Wang Tak Dituntut (UMA-3) selepas ianya diserahkan kepada Pendaftar ?

  Jika penyerahan wang tak dituntut itu telah diproses oleh Pendaftar, entiti itu boleh mengemukakan permohonan untuk menuntut balik wang yang tersilap dilaporkan atau keseluruhan penyerahan itu. Bagi membetulkan kesilapan yang berlaku, entiti perlu mengemukakan daftar UMA-3 yang baru.

  Sekiranya penyerahan tersebut masih belum diproses oleh Pendaftar, entiti berkenaan boleh memohon untuk mendapatkan semula daftar UMA-3 bersama cek bayarannya untuk tujuan pembatalan. Penyerahan UMA-3 yang baru perlu dikemukakan.
 
 1. Siapa yang berkuasa menandatangani borang UMA-3 dan UMA-4 ?

  a) Syarikat - Pengarah, setiausaha syarikat, mana-mana pegawainya atau pihak yang diberi kuasa
  b) Perbadanan - Mana-mana pegawainya atau pihak yang diberi kuasa
  c) Firma - Rakan kongsi, pengurus atau mana-mana pegawainya atau pihak yang diberi kuasa
 
 1. Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Pendaftar untuk menyedarkan syarikat/firma tentang kehendak Akta Wang Tak Dituntut 1965 ?

  Selain daripada pemeriksaan entiti dan edaran buku panduan, Pendaftar juga menganjurkan sesi taklimat mengenai peruntukan Akta di pejabatnya dan di semua pejabat negeri Jabatan ini (Jabatan Akauntan Negara Malaysia). Pendaftar turut bersedia menerima jemputan entiti untuk mengendalikan taklimat ini di pejabat mereka.

B. SERAHAN WANG TAK DITUNTUT

 
1. Apakah yang dimaksudkan dengan Kod Entiti dan bagaimanakah caranya untuk memohon Kod Entiti?

Kod Entiti bermaksud nombor unik yang dijana oleh sistem yang digunapakai oleh Pendaftar WTD untuk setiap Syarikat/ firma yang didaftarkan bagi tujuan serahan WTD. Syarikat/firma perlu mengisi Borang Pendaftaran Syarikat/firma iaitu Borang UMA-1 (Pin.1/2018) bagi mendapatkan Kod Entiti. 

2. Adakah syarikat/firma perlu memohon Kod Entiti yang baru setiap kali membuat serahan?

Tidak, Syarikat/firma perlu menggunakan Kod Entiti yang sama setiap kali membuat serahan.

3. Adakah syarikat/firma perlu melengkapkan Borang UMA-1 (Pin.1/2018) setiap kali membuat serahan?

Tidak, Syarikat/firma hanya perlu melengkapkan dan menghantar Borang UMA-1 (Pin.1/2018)jika terdapat sebarang perubahan maklumat Syarikat/ firma. Syarikat/ firma perlu menghantar satu (1) salinan Seksyen 28 / Borang 13 (SSM) jika terdapat pertukaran nama Syarikat/ firma. Borang UMA-1 (Pin.1/2018) hendaklah dilengkapkan secara cetakan komputer dan ditandatangan. Tulisan tangan adalah tidak dibenarkan.

4. Siapakah yang layak menandatangani Borang UMA-1 (Pin.1/2018)?

Borang UMA-1 (Pin.1/2018) hendaklah ditandatangani oleh Pengarah (Director) atau Pengurus Besar (General Manager) atau mana-mana pegawai tertinggi di dalam Syarikat/ firma.

5. Adakah Syarikat/ firma perlu mengemukakan Borang UMA-3?

Tidak, Borang UMA-3 tidak digunapakai berkuatkuasa mulai 01.01.2018.

6. Apakah yang dimaksudkan dengan Daftar WTD?

Daftar WTD merupakan fail dalam format MsExcel yang perlu disediakan mengikut panduan yang ditetapkan oleh Pendaftar.

7. Apakah yang perlu dilakukan oleh Syarikat/ firma sekiranya Syarikat/ firma tidak dapat mengenalpasti maklumat empunya yang sah semasa melengkapkan Daftar WTD?

Syarikat/ firma hendaklah mengisi apa-apa maklumat yang unik yang dapat membantu Syarikat/ firma mengeluarkan surat pengesahan apabila terdapat empunya yang sah ingin membuat permohonan bayaran balik WTD.

8. Apakah yang perlu dilakukan oleh Syarikat/ firma jika terdapat kesilapan dalam Daftar WTD selepas diserahkan kepada Pendaftar WTD?

Syarikat/ firma hendaklah memastikan maklumat yang dihantar kepada Pendaftar WTD adalah tepat dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap serahan WTD yang dibuat.

9. Adakah Syarikat/ firma boleh menggunakan encryption software yang berbeza untuk membuat encryption pada Daftar WTD (Ms.Excel)?

Ya, Syarikat/ firma dibenarkan untuk menggunakan mana-mana encryption software. Namun begitu, Syarikat/ firma wajib menggunakan encryption key yang ditetapkan oleh Pendaftar WTD.

10. Bagaimanakah caranya untuk mendapatkan encryption key?

Encryption key hendaklah diperolehi daripada Pendaftar WTD dengan mengemukakan permohonan melalui e-mel.

11. Apakah kaedah pembayaran serahan WTD?

Bayaran serahan WTD boleh dibuat secara pindahan wang elektronik (EFT) ke akaun bank Pendaftar WTD. Caj bank yang akan dikenakan (jika ada) hendaklah ditanggung oleh Syarikat/ firma.

12. Bagaimanakah caranya untuk mendapatkan maklumat akaun bank Pendaftar WTD?

Maklumat akaun bank Pendaftar WTD boleh diperolehi dengan mengemukakan permohonan melalui e-mel.

13. Apakah yang perlu diisi oleh Syarikat/ firma di dalam ruangan 'Rujukan Penerima' (recipient's reference) ketika membuat pembayaran serahan WTD?

Syarikat/ firma hendaklah mengisi maklumat di ruangan 'Rujukan Penerima' (recipient's reference) dengan mengikuti format yang telah ditetapkan oleh Pendaftar WTD iaitu:

<Kod Entiti><Tarikh Bayaran><No. Turutan>
Contoh: 000XXXXX0101201901 (bagi pembayaran kali pertama dalam tahun 2019)
Contoh: 000XXXXX3112201902 (bagi pembayaran kali kedua dalam tahun 2019)

14. Adakah serahan WTD dianggap selesai setelah Syarikat/ firma membuat pembayaran ke dalam akaun bank Pendaftar WTD?

Tidak, prosedur serahan WTD akan dianggap selesai hanya apabila Syarikat/ firma telah mengemukakan dokumen serahan WTD yang lengkap.

15. Apakah tindakan undang-undang yang boleh diambil sekiranya syarikat/ firma gagal mematuhi seksyen 10 Akta WTD 1965 iaitu serahan WTD kepada Pendaftar WTD?

Kegagalan mematuhi seksyen 10 Akta WTD 1965, syarikat/ firma boleh dikenakan kompaun/denda mengikut seksyen 16 Akta WTD 1965, sebanyak tidak melebihi RM20,000.00 dengan nilai denda tambahan tidak melebihi RM1,000.00 bagi setiap hari selama kemungkiran itu berterusan.

16. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya Syarikat/ firma kehilangan salinan simpanan Daftar WTD yang telah dihantar ke Pendaftar WTD?

Syarikat/ firma hendaklah menyimpan satu (1) salinan Daftar WTD sebagai rujukan selama mana semua maklumat dalam Daftar WTD tersebut masih belum dituntut pembayaran semula oleh empunya yang sah. Jika berlaku kehilangan Daftar WTD, Syarikat/ firma boleh membeli Daftar WTD yang telah diwartakan di Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB) atau membuat semakan di Perpustakaan Negara Malaysia (PNM) atau Jabatan Arkib Negara.

17. Dimanakah semua dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses serahan WTD perlu dihantar oleh Syarikat/ firma?

Daftar WTD (CD) dan salinan asal hardcopy dokumen-dokumen yang diperlukan hendaklah dihantar oleh Syarikat/ firma ke alamat pejabat Pendaftar WTD seperti berikut:

Pendaftar Wang Tak Dituntut
Jabatan Akauntan Negara Malaysia,
Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut,
Tingkat 42, Menara Maybank,
100,Jalan Tun Perak,
50050 Kuala Lumpur.


 

C. BAYARAN BALIK WANG TAK DITUNTUT

 1. Dimana borang Permohonan Bayaran Balik Wang Tak Dituntut (UMA-7) boleh diperolehi ?

  Orang awam boleh memperolehi borang UMA-7 daripada pejabat Pendaftar. Borang ini juga boleh diperolehi di semua pejabat negeri Jabatan ini dan di kebanyakan bank-bank perdagangan. Pemohon boleh memuat turun borang ini daripada laman web untuk kegunaan rasmi. (Klik di sini UMA-7)

 2. Adakah Pendaftar mengenakan sebarang caj dalam pemprosesan permohonan bayaran balik wang tak dituntut ?

  Tiada sebarang caj dikenakan. Pendaftar akan membayar balik amaun wang yang diterima olehnya tanpa sebarang faedah diberikan.

 3. Adakah had tempoh masa ditetapkan dalam permohonan bayaran balik wang tak dituntut yang telah diserahkan kepada Pendaftar ?

  Had tempoh masa tidak ditetapkan dalam Akta. Wang dalam simpanan Pendaftar boleh dituntut oleh orang yang mempunyai hak ke atasnya pada bila-bila masa akan datang.

 4. Bolehkah seseorang pemohon membuat tuntutan jika dokumen asal yang menunjukkan hak kepunyaan wang tak dituntut itu telah hilang ?

  Boleh. Pemohon perlu mengemukakan surat pengesahan daripada entiti yang telah menyerahkan wang tak dituntut itu sebagai dokumen sokongan dalam permohonan beliau.

 5. Bolehkah seseorang individu membuat pertanyaan sama ada beliau mempunyai wang tak dituntut dalam simpanan Pendaftar.

  Semakan wang tak dituntut oleh individu boleh dilakukan di kaunter ibu pejabat Wang Tak Dituntut atau di Unit Wang Tak Dituntut di pejabat JANM Negeri yang berdekatan.

  Pihak yang benar-benar mempunyai wang tak dituntut akan dapat memberi maklumat yang diperlukan.

 6. Adakah Pendaftar melantik agen ?

  Kementerian Kewangan atau Pendaftar Wang Tak Dituntut tidak pernah melantik mana-mana individu/firma/syarikat sebagai orang tengah atau agen untuk urusan tuntutan bayaran balik Wang Tak Dituntut.
  Sesiapa yang mempunyai Wang Tak Dituntut boleh membuat permohonan bagi bayaran balik terus kepada pejabat Pendaftar Wang Tak Dituntut tanpa sebarang caj /kos dikenakan.

 7. Di mana tuntutan bayaran balik Wang Tak Dituntut (WTD) boleh dikemukakan?

  Semua permohonan bayaran balik atau sebarang pertanyaan berkaitan WTD boleh dikemukakan kepada Pendaftar WTD beralamat seperti berikut:

Pendaftar Wang Tak Dituntut
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut (BWTD)
Tingkat 42, Menara Maybank
100, Jalan Tun Perak
50050 Kuala Lumpur
Tel : 03-2056 8000
Faks: 03-2072 5707/ 03-2026 7430

image