faq hubungi-kamiaduan   peta-laman
 
Info Galeri Media Video Korporat Bahagian

Objektif

Memberi nasihat perundangan kepada Jabatan Akauntan Negara selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang Negara dengan mengambil kira dasar kerajaan dan kepentingan awam.


Fungsi

 1. Memberi nasihat mengenai perkara undang-undang yang melibatkan Jabatan.
 2. Menggubal dan menyemak perundangan utama dan perundangan subsidiari di bawah bidang kuasa Jabatan.
 3. Menyemak perjanjian/kontrak yang melibatkan Jabatan dengan pihak lain.
Alamat :

Unit Undang-undang
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 6, Kompleks Kementerian Kewangan
No.1, Persiaran Perdana
Presint 2
62594 Putrajaya

  03-88821121     03-88821042

Objektif

 1. Memastikan perakaunan Kementerian Kewangan dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan dengan penuh tanggungjawab melalui sistem perakaunan, kawalan dan pemantauan yang berkesan.

Piagam Pelanggan

 1. Membuat bayaran kepada pembekal/ individu dalam tempoh lima (5) hari kalendar dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.
 2. Memastikan bayaran gaji dan potongan gaji dilaksanakan pada tarikh yang ditetapkan.
 3. Mengakaun terimaan dan mengeluarkan Resit Rasmi dalam tempoh tiga (3) hari kalendar dari tarikh Penyata Pemungut diterima.
 4. Memberi khidmat nasihat Perakaunan Kewangan dan Perakaunan Pengurusan dalam 14 hari dari tarikh terima permohonan yang lengkap.

Fungsi

 1. Mengurus dan mengakaunkan terimaan dan bayaran, termasuk bayaran gaji, menyediakan pelaporan perakaunan dan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan.
 2. Menyemak dan memantau Dokumen Akaun Terimaan (DAT) di semua Pejabat Pemungut di bawah Kementerian Kewangan.
 3. Melaksanakan naziran bagi memantau pengurusan kewangan dan perakaunan di semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) di bawah BA MOF.
 4. Melaksanakan Perakaunan Pengurusan untuk Kementerian Kewangan dan memastikan pelaksanaan Perakaunan Pengurusan di semua Kementerian.
 5. Memberi khidmat nasihat berkaitan pengurusan perakaunan dan kewangan.
 6. Merancang dan melaksanakan program latihan perakaunan dan kewangan bagi PTJ Kementerian Kewangan.
 7. Menguruskan hal-hal berkaitan perkhidmatan, kewangan, perolehan dan pentadbiran Bahagian.
 8. Menyemak dan meluluskan permohonan pelupusan dokumen kewangan.
 9. Memantau pelaksanaan Standard Accounting System for Government Agencies (SAGA) di semua agensi di bawah Kementerian Kewangan.
Alamat :

Bahagian Akaun Kementerian Kewangan
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 1 & 2, Bangunan Jabatan Akauntan Negara Malaysia
No.1, Persiaran Perdana
Presint 2
62594 Putrajaya

  03-88821000     03-88895817

Objektif

 1. Mencetuskan penemuan baru sistem perakaunan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kewangan dan perakaunan.
 2. Merekabentuk dan menambahbaik sistem kewangan dan perakaunan selaras dengan peraturan, prosedur dan piawaian perakaunan yang diterima pakai.
 3. Memastikan pelaksanaan projek sistem perakaunan selaras dengan jadual yang ditetapkan.
 4. Memastikan agensi kerajaan menggunakan sistem perakaunan dan kewangan yang mematuhi peraturan, prosedur dan piawaian perakaunan yang diterima pakai.
 5. Memberi khidmat nasihat berkaitan prosedur dan sistem kewangan dan perakaunan dalam membantu agensi membuat keputusan.
 6. Meluluskan Sistem Perakaunan dan Kewangan yang mematuhi peraturan, prosedur dan piawaian perakaunan yang diterima pakai.
 7. Menasihati pembuat keputusan dalam dasar yang berkaitan perakaunan dan kewangan.
 8. Menggalakkan perkongsian pengetahuan warga perakaunan melalui KM JANM.
 9. Mempertingkatkan kompetensi perundingan warga BKP.

Piagam Pelanggan

 1. Meluluskan 80% permohonan khidmat nasihat sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh 2 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
 2. Memastikan setiap aduan daripada pengguna berkaitan gangguan penggunaan sistem dibuat akuterima dalam tempoh 15 minit selepas aduan diterima melalui sistem Helpdesk.

Fungsi

 1. Memberi perkhidmatan perundingan dan kelulusan dalam pembangunan sistem kewangan dan perakaunan kepada Kerajaan Persekutuan, Badan Berkanun Persekutuan dan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Majlis Agama Islam Negeri.
 2. Memberi perkhidmatan perundingan, pembangunan, penyelenggaraan dan sokongan teknikal sistem kewangan dan perakaunan kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Badan Berkanun Persekutuan dan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Majlis Agama Islam Negeri.
 3. Menetapkan peraturan dan prosedur perakaunan dan kewangan serta perkhidmatan perundingan untuk Kerajaan Persekutuan, Badan Berkanun Persekutuan dan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Majlis Agama Islam Negeri.
 4. Memberi perkhidmatan pentadbiran dan kewangan kepada Bahagian.
Alamat :

Bahagian Khidmat Perunding (BKP)
Jabatan Akauntan Negara (JANM)
Aras 5, Perbendaharaan 2
Kompleks Kementerian Kewangan
No.7, Persiaran Perdana
Presint 2
62594 Putrajaya

  03-88821000     03-88869759

Objektif

 1. Menjadi Pusat Rujuk Perakaunan dan Kewangan Sektor Awam

Piagam Pelanggan

 1. Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh 1 hingga 3 hari bagi sistem Helpdesk Akruan

Fungsi

 1. Mengkaji, menggubal dan mengemas kini Malaysia Public Sector Accounting Standard (MPSAS) dan Piawaian Perakaunan Kerajaan (PPK).
 2. Mengkaji, menggubal dan menetapkan polisi perakaunan akruan sektor awam serta kajian ke atas peraturan & undang-undang yang sedang berkuat kuasa.
 3. Memberikan khidmat nasihat teknikal berkaitan perakaunan akruan Persekutuan dan Negeri, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.
 4. Merancang, membangun dan melaksanakan program latihan perakaunan akruan.
 5. Membuat kajian keperluan pengguna ke atas pembangunan sistem perakaunan selaras dengan polisi dan piawaian perakaunan akruan serta peraturan yang berkuat kuasa.
 6. Membuat kajian isu operasi perakaunan semasa.
 7. Memantau dan menyelaras penyediaan semakan serta pengemaskinian dokumen perakaunan akruan seperti Manual Prosedur Kerja (MPK), Manual Perakaunan Akruan (MPA) dan Manual Operasi Perakaunan Akruan (MOPA).
 8. Memantau pelaksanaan perakaunan akruan mengikut empat strategi iaitu polisi dan piawaian, sumber manusia, undang-undang dan peraturan serta proses dan teknologi.
 9. Melaksanakan pengurusan perubahan kepada pemegang taruh bagi pelan perakaunan pengurusan.
Alamat :

Pasukan Pelaksanaan Perakaunan Akruan (PPPA)
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 4, Kompleks Kementerian Kewangan
No.1, Persiaran Perdana
Presint 2
62594 Putrajaya

  03-88821000      03-88821765

Objektif

 1. Melatih pegawai awam dalam bidang perakaunan dan kewangan.
 2. Mempertingkatkan kompetensi tenaga pengajar.
 3. Menyediakan kurikulum bersepadu dan komprehensif serta latihan berstruktur bagi pegawai awam.
 4. Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.
 5. Mempromosikan Institut sebagai institusi pembelajaran unggul.
 6. Mewujudkan kaedah pembelajaran secara elektronik (e-learning).
 7. Mewujudkan usahasama strategik dengan institusi-institusi pengajian tinggi dan pusat latihan kerajaan atau swasta.
 8. Menjalankan penyelidikan dalam bidang perakaunan.

Piagam Pelanggan

 1. Memaklumkan pelanggan mengenai sesuatu kursus yang akan dijalankan sekurang-kurangnya satu (1) bulan sebelum kursus tersebut bermula.
 2. Mengeluarkan surat tawaran kursus kepada peserta kursus yang dipilih untuk menghadiri kursus tidak lewat daripada dua (2) minggu daripada tarikh kursus bermula.
 3. Menjalankan sekurang-kurangnya 90% daripada kursus yang dirancang setiap tahun.
 4. Memastikan prasarana latihan dan semua keperluan serta peralatan latihan berfungsi dengan baik dan dalam keadaan siap sedia untuk digunakan dalam tempoh satu (1) hari sebelum kursus bermula.
 5. Menyediakan perkhidmatan perpustakaan pada setiap hari bekerja mulai jam 8.30 pagi hingga 5.00 petang
 6. Memberi maklum balas terhadap setiap aduan dan pertanyaan dalam tempoh tidak lewat dari tujuh (7) hari bekerja.

Fungsi

 1. Merangka dan melaksanakan latihan yang bersepadu, komprehensif dan berstruktur bagi penjawat awam.
 2. Mempertingkatkan kompetensi tenaga pengajar.
 3. Pengurusan banguan persekitaran, kenderaan, kemudahan sukan dan rekreasi serta peralatan.
 4. Menjadi Pusat Penyelidikan Perakaunan dan Kewangan Sektor Awam.
 5. Hub latihan profesional dengan kerjasama badan-badan profesional/ Institut Pengajian Tinggi (IPN)/ Agensi lain
Alamat :

Institut Perakaunan Negara
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Jalan 2, Sungai Lang
45100 Sabak Bernam
Selangor Darul Ehsan

  03-32172000     03-3217 2021      www.ipn.gov.my

Objektif

 1. Meningkatkan pematuhan peraturan kewangan dan perakaunan kerajaan.
 2. Meningkatkan khidmat nasihat pengurusan kewangan dan perakaunan kerajaan.
 3. Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pembangunan modal insan yang kompeten.

Piagam Pelanggan

 1. Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh selesai pengauditan/exit meeting/dokumen akhir diterima.
 2. Mengeluarkan Laporan Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan dan Akaun dalam tempoh 14 hari dari tarikh selesai verifikasi/exit meeting.
 3. Meluluskan permohonan pemusnahan rekod kewangan dan perakaunan dalam tempoh 10 hari dari tarikh penerimaan.
 4. Menyemak akaun terimaan bulanan dalam tempoh 25 hari dari tarikh penerimaan.

Fungsi

 1. Memastikan terimaan dan bayaran Kerajaan Persekutuan diperakaunkan dengan betul mengikut peraturan yang berkuatkuasa
 2. Menjalankan pengauditan untuk memastikan pematuhan & kawalan dalaman ke atas pengurusan kewangan dan perakaunan Kerajaan Persekutuan adalah mencukupi dan berkesan
 3. Menjalankan audit penyiasatan khas (forensik) mengikut arahan Kementerian Kewangan Malaysia
 4. Menjalankan Pengauditan Khas Ke Atas Syarikat Milik Kerajaan Atas Arahan Kementerian Kewangan (MOF)
 5. Menjalankan Verifikasi Laporan Prestasi Pengurusan Kewangan & Perakaunan (LPPKA) Bagi Kenaikan Pangkat Ketua Jabatan Gred Utama JUSA C dan Ke Atas
 6. Memastikan Akaun Belum Terima dilaporkan mengikut peraturan yang berkuatkuasa
 7. Memberi khidmat nasihat berkaitan pengurusan kewangan dan perakaunan
Alamat :

Bahagian Pengurusan Audit Dalam
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 5 & 6, Perbendaharaan 2
No. 7, Persiaran Perdana
Presint 2
62594 Putrajaya

  03-88821000     03-88887112

Objektif

 1. Mepertingkatkan kesedaran tentang hak dan tanggungjawab individu termasuk syarikat/firma terhadap Akta Wang Tak Dituntut 1965 (Akta 370);
 2. Mempertingkatkan penguatkuasaan ke atas syarikat/firma yang tertakluk di bawah Akta Wang Tak Dituntut 1965 (Akta 370);
 3. Memastikan sistem pengurusan maklumat Wang Tak Dituntut bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam proses penerimaan dan semakan; dan
 4. Melaksanakan proses pembayaran balik Wang Tak Dituntut dengan cekap dan tepat kepada empunya yang berhak.


Piagam Pelanggan

 1. Mengeluarkan Akuan Pemeriksaan Wang Tak Dituntut dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh pemeriksaan.
 2. Memproses tuntutan bayaran balik Wang Tak Dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh terimaan dokumen permohonan yang lengkap.
 3. Mengeluarkan surat pengesahan bagi hasil jualan sekuriti atau dividen dalam tempoh 14 hari kalendar dari tarikh penerimaan permohonan.

Fungsi

 1. Menguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut 1965 (Akta 370);
 2. Menguruskan Serahan dan Tuntutan Bayaran Balik WTD;
 3. Mengurus Sekuriti-Sekuriti Tak Dituntut; dan
 4. Menyelaras program perundingan berkaitan pengurusan Wang Tak Dituntut dan Sekuriti Tak Dituntut dan Sekuriti Tak Dituntut.
Alamat :

Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 1, Blok Utara, Perbendaharaan 2
Kompleks Kementerian Kewangan
No. 7 Persiaran Perdana, Presint 2,
62594 Putrajaya

Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut (Cawangan UTC Pudu Sentral)
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Lot T3-8, Aras 3, Bangunan UTC Pudu Sentral
Jalan Pudu, 55100 Kuala Lumpur

  03-8000 8700 / 8701 / 8702

Objektif

 1. Mengeluarkan maklumat yang tepat serta lengkap pada masanya melalui khidmat automasi supaya maklumat dapat digunakan untuk kawalan, perancangan dan keputusan kewangan.
 2. Memastikan operasi sistem berjalan dengan lancar supaya perkhidmatan yang diberi kepada pelanggan tidak tergendala.
 3. Membangunkan sistem dalam masa yang ditetapkan dan dapat memenuhi spesifikasi yang dipersetujui oleh pelanggan.

Piagam Pelanggan

 1. Membangun dan melaksanakan projek integrasi aplikasi kerajaan elektronik dengan sistem perakaunan Jabatan Akauntan Negara mengikut jadual yang ditetapkan.

Fungsi

 1. Menjalankan kajian, pembangunan, pengujian, pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem perakaunan dan sokongan yang berkaitan.
 2. Menjalankan operasi sistem, pentadbiran sistem dan pentadbiran pangkalan data bagi sistem perakaunan dan sokongan yang berkaitan serta automasi pejabat.
 3. Mengurus dan memberi khidmat sokongan bagi infrastruktur, rangkaian komunikasi dan keselamatan ICT JANM.
Alamat :

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 5 & 6, Kompleks Kementerian Kewangan
No.1, Persiaran Perdana
Presint 2
62594 Putrajaya

  03-88821000     03-88821049 / 03-88821401

Objektif

 1. Memastikan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara dan seterusnya dibentangkan di Parlimen.
 2. Memastikan pelanggan mendapat maklumat kewangan yang lengkap, tepat dan berkualiti.

Piagam Pelanggan

 1. Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan dengan tepat dan lengkap berasaskan undang-undang, dasar dan prinsip perakaunan yang diterima umum dalam tempoh 3 bulan dari tarikh akhir tahun kewangan.

Fungsi

 1. Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan mengikut polisi dan piawaian perakaunan serta undang-undang yang berkuatkuasa.
 2. Mengurus aliran tunai, panjar dan pentadbiran perbankan Kerajaan Persekutuan. 
 3. Memantau peruntukan dan perbelanjaan mengurus dan pembangunan yang diluluskan oleh Parlimen
 4. Mengurus pembayaran yang diperuntukkan di bawah Perlembagaan dan Pendahuluan kepada Kerajaan Negeri dan Agensi.
 5. Mengurus perakaunan aset dan inventori Kerajaan Persekutuan.
 6. Mengurus perakaunan akaun amanah dan deposit
 7. Mengurus perakaunan aset kewangan dan liabiliti Kerajaan Persekutuan
 8. Memberi khidmat nasihat mengenai perkara berkaitan dengan operasi perakaunan Kerajaan Persekutuan
Alamat :

Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi
Jabatan Akauntan Negara Malaysia
Aras 3, Kompleks Kementerian Kewangan
No.1, Persiaran Perdana
Presint 2
62594 Putrajaya

  03-88821000      03-88821562

Hubungi Kami

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Aras 1-8, Kompleks Kementerian Kewangan,
No. 1, Persiaran Perdana, Presint 2,
62594 Putrajaya.
    +603-8882 1000
    +603-8889 5821
    korporat[at]anm[dot]gov[dot]my

Waktu Urusan Kaunter JANM Putrajaya
Isnin - Khamis : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 1.00 tengah hari - 2.00 petang)
Jumaat : 9.00 pagi - 4.00 petang
(Rehat : 12.15 tengah hari - 2.45 petang)
Sabtu, Ahad & Cuti Umum : Tutup